top of page

SİYASET BİLİMİ DERSİ OKUNACAK KİTAPLAR LİSTESİ

(Her öğrenci 2 kitap seçecektir. Aynı kitap sadece bir defa seçilebilir.)

 1. Toplum Sözleşmesi, Jean Jacques Rousseau

 2. Politika, Aristotales

 3. İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları - Althusser

 4. Kapital, Karl Marx

 5. Hapishane Defterleri - Antonio Gramsci

 6. Amerika’da Demokrasi - Alexis de TOCQUEVILLE

 7. Yurttaşlığın Kısa Tarihi - Keith FAULKS

 8. Hükümdar (Prens) - Niccolo Machiavelli

 9. Hapishanenin Doğuşu - Michel Foucault

 10. Devlet - PLATON

 11. Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni - Friedrich ENGELS

 12. Siyasetname – Nizamülmülk

 13. Ütopya - Thomas MORE

 14. Ütopik ve Bilimsel Sosyalizm - Lenin

 15. Türkçülüğün Esasları – Ziya Gökalp

 16. Siyaset Felsefesine Giriş - Christian Ruby

 17. Kamusallığın Yapısal Dönüşümü - Jurgen HABERMAS

 18. Hayvan Çiftliği - George Orwell

 19. 1984 - George Orwell

 20. Leviathan - Thomas HOBBES

 21. Modern Siyaset Teorisi - Norman P. Barry

 22. Siyaset Arayışı - Zygmunt Bauman

 23. Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori - Anthony Giddens

 24. Siyaset Bilimi - Michael G. Roskin

 25. Siyaset Teorisine Giriş - Andrew Heywood

 26. Siyaset Sosyolojisi - Maurice Duverger

 27. Modern Prens: Machiavelli, Siyaset ve Modern Devlet Üzerine - Antonio Gramsci

 28. Siyaset Felsefesi Tarihi: Platon'dan Zizek'e - Kolektif

 29. Bilim İle Siyaset Arasında Hatıralar - İbn-i Haldun

 30. Liberalizmin Kıyılarında Siyaset: Farklılık, Popülizm, Devrim, Ajitasyon - Benjamin Arditi

 31. Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş - Will Kymlicka

 32. Karşılaştırmalı Siyaset Sanatı - Ruth Lane

 33. Öteki Olmak, Ötekiyle Yaşamak: Siyaset Kuramı Yazıları - Jürgen Habermas

 34. Siyaset ve Cinsiyet: İstanbul Gecekondularında Kadınların Siyasal Katılımı - Heidi Wedel

 35. Siyaset Bilimi - Ahmet Taner Kışlalı

 36. Siyasi İdeolojiler - Andrew HEYWOOD

 37. Muhafazakarlık Akıl, Toplum, Siyaset - Bekir Berat Özipek

 38. John Locke’un Siyaset Anlayışı - Ali Timuçin

 39. Thomas Hobbes’un Siyaset Felsefesi - Cihan Deniz Zarakolu

 40. Farabi ve İbn Haldun’da Siyaset - Lokman Çilingir

 41. İbn Rüşd’ün Siyaset Felsefesi: Eflatun’un Devlet’i ve İbn Rüşd’ün Yorumu - Cevher Şulul

 42. Kanunların Ruhu Üzerine - Montesquieu

 43. Yasamanın İlkeleri – Bentham

 44. Siyaset Felsefesine Giriş – Ruby

 45. Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu - Max Weber 

 46. Siyasal Partiler - M.Duverger 

 47. Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri  - Moore

 48. Türkiye’de Parti ve Seçim Sistemi - Ergun ÖZBUDUN

 49. Siyaset Felsefesi Açısından Muhafazakarlık - Mehmet Vural

 50. Türkiye'nin Yönetim Yapısı (T. C. İdari Teşkilatı) - Kemal Gözler 

Kitap isimleri Gülsüm Kılıç'a yazdırılacaktır. (0530 157 82 22)

YÖNETİM PSİKOLOJİSİ DERSİ OKUNACAK KİTAPLAR LİSTESİ

 

Konu sunumu yapanlar 1 kitap, konu sunumu yapmayanlar 2 kitap seçecektir.

- 1 kitap okuyanlar sadece kitabın 5 sayfalık künyesini ve özetini el yazması şeklinde teslim edecektir.

 

- 2 kitap okuyanlar her iki kitabın 5 sayfalık künyesini ve özetini el yazması şeklinde teslim edecek, istediği bir kitabın sunumu gerçekleştirecektir.)

-Özetler kitap ile birlikte teslim edilecek, not girişinden sonra iade edilecektir. 

- Kitap isimleri  ders temsilcisine yazdırılacaktır.

- Örgünlerde   aynı kitap 1 kere seçilebilir.

- 2. Öğretimlerde aynı kitap 2 kere seçilebilir. 

 1. 21. Yüzyıl İçin Yönetim Tartışmaları, Peter F. Drucker 

 2. 21. Yüzyılda Yeni Liderlik Anlayışı - Murat Akçakaya

 3. Algı Yönetimi Ve Manipülasyon - Kanmanın Ve Kandırmanın Psikolojisi, Mücahit Gültekin

 4. Analitik Psikoloji - Carl Gustav Jung

 5. Bireysel Psikoloji - Alfred Adler

 6. Bürokrasi - Ludwig von Mises

 7. Bürokrasi ve Siyaset: Bürokratik Devletten Etkin Yönetime - Bilal Eryılmaz

 8. Bürokrasiname - Kudret Bülbül

 9. Çatışma Yönetimi ve Halkla İlişkiler - Tuğçe Ertem Eray

 10. Çok Kültürlü Örgütlerde İşgören Davranışları - Ali Tanış

 11. Davranışlarımız ve Biz: Sosyal Psikoloji Bakışıyla Kalabalık İçinde Ben Olmak - Yıldız Dilek Ertürk

 12. Değişim Yöntemine Çağdaş Yaklaşım - Örgüt Geliştirme - Azim Öztürk

 13. Demokratik Yönetim Üzerine Düşünceler, John Stuart Mill 

 14. Destekleyici Liderlik Sanatı: Liderlik Bir Ego Oyunu Değildir - J. Donald Walters

 15. Doğru İşe Doğru İnsan: İnsan Kaynakları ve Kişilik Tipolojileri - Adem Öğüt, Ayşe Kocabacak

 16. Doğru Yönetim: Stratejik İnsan Yönetimi Yazıları, İsmail Orhan Sönmez 

 17. Eğitim, Örgüt ve Liderlik - Yeliz Çelikten

 18. Ekolojik Örgüt Üzerine Epistemolojik Bir Yaklaşım - Ulaş Çakar

 19. Eleştirel Psikoloji - D. Fox

 20. En Güzel Psikoloji Sosyal Psikoloji - Nuran Hortaçsu

 21. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi - Hüseyin Izgar

 22. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Perspektifinden İnsan - Aydın Çivilidağ

 23. Etkili İletişim Yönetim Silahlarının En Önemlisi, Tarık Işıksaçan 

 24. Etkili Yönetim Becerileri, Prof. Dr. İsmet Barutçugil 

 25. Etkili Yönetim Teknikleri, Donald H. Weiss 

 26. Fark Yaratan Liderlik: Liderin Sırlarını Keşfedin - Erhan Tunçay

 27. Felsefe ve Örgüt Teorisi Ciltli - Haridimos Tsoukas

 28. Fırtınalı Dönemlerde Yönetim, Peter F. Drucker

 29. Genel ve Endüstriyel Yönetim, Henri Fayol 

 30. Grup Dinamiği ve Çatışma Yönetimi - Kolektif

 31. Güç ile Yönetim, Dr. Murat Bolelli 

 32. Güç Merkezli Yönetim / Örgütlerde Politika ve Nüfuz, Jeffrey Pfeffer

 33. Harmonik Yönetim: Birey-Örgüt Uyumu,  Dr. Mehmet Ulutaş 

 34. Hz. Muhammed'in Yönetim ve Liderlik Sırları, Nihat Aytürk 

 35. İknanın Psikolojisi, Robert B. Cialdini

 36. İmam-ı Gazali'den Yönetim Sırları, İmam Gazali

 37. İnsan Olmanın Psikolojisi, Abraham Maslow

 38. İş Tatmini - Kavramsal Gelişimi, Bireysel ve Örgütsel Etkileri, Yararları ve Sonuçları - Murat Özpehlivan

 39. İşletmelerde Geride Kalan Sendromu ve Örgütsel Güven - Neslihan Derin

 40. İşletmelerin Yönetimi ve Örgüt Kültürü - Göksel Ataman Unutkan

 41. Japon Mucizesinin Sırları: Japon Tarzı Yönetim, Dr. Hasan Günaydın

 42. Japon ve Amerikan Yönetim Modeli, Prof. Dr. Melek Vergiliel Tüz 

 43. Japon Yönetim Sanatı, Anthony G. Athos , Richard T. Pascale

 44. Kanaat Önderi: Bir Liderlik Fenomenolojisi - Ejder Ulutaş

 45. Kaygıdan Mutluluğa Kişilik - Özcan Köknel

 46. Kendinden Emin Yönetim, Patrizia Haucke , Annette Krenovsky

 47. Kişilik - Jerry M. Burger

 48. Kişilik Bakış Açısından Örgüt Yapısı ve İş Tatmini - Esra Dinç Özcan

 49. Kişilik Dinamikleri ve Stresle Baş Etme - Zeynep Deniz Yöndem

 50. Kişilik Kuramları: Banu Yazgan İnanç, Esef Ercüment Yerlikaya

 51. Kişilik Psikolojisi: Kuram ve Araştırma - Daniel Cervone, Lawrence A. Pervin

 52. Kişilik ve Liderlik - Uğur Zel

 53. Kişilik: Oluşumu ve Sorunları - Arthur Schopenhauer

 54. Kitleler Psikolojisi - Gustavo Le Bon

 55. Korku Kültürü ve Örgütsel Sessizlik - İbrahim Durak

 56. Kriz ve Stres Ortamında Yönetim, Doç. Dr. Hasan Tutar 

 57. Kriz ve Stres Yönetimi - Hasan Tutar

 58. Kriz ve Stres Yönetimi - Şule Aydın

 59. Kur'an'da Liderlik ve Liderlerin Toplumlar Üzerindeki Etkisi - Mehmet Tekin

 60. Kur'an'da Sosyal Psikoloji - Abdurrahman Kasapoğlu

 61. Kurumsal Yönetim ve Risk, Mustafa A. Aysan  

 62. Kuşak Farklılıkları ile Kurumsal İtibar Algısı ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi – Gülşen Kırpık

 63. Kültürel Dönüşüm: Liderlik Dersleri ve Kurumsal Yeniden Yapılandırma - John Mattone, Nick Vaidya

 64. Kültürel Psikoloji, Kültürler Arası Psikoloji, Yerel Psikoloji - Carl Ratner

 65. Kültürler Arası Farklılaşma ve Yönetim, A. Selami Sargut 

 66. Kültürlerarası Psikoloji - John W. Berry

 67. Liderlik Davranışları ve Örgütsel Bağlılık - Arzu Gürdoğan

 68. Liderlik Nitelikleri - John C. Maxwell

 69. Liderlik ve Etkileme - Çeviri:Muhsin Halis

 70. Liderlik ve Motivasyon - Celalettin Serinkan

 71. Liderlik ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki Etkileşim - Erkan Taşkıran

 72. Liderlik Yetkinlikleri: 4 Temel Güç - Zeynep Akşehirli

 73. Liderlik, Kuramlar ve Yeni Bakış Açıları - Hakan Vahit Erkutlu

 74. Liderlik, Örgüt Kültürü ve Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları - Alpaslan Doğan

 75. Modern Psikoloji - Alfred Adler

 76. Motivasyonun Örgütsel Bağlılığa ve Performansa Etkisi - Sefer Gümüş

 77. Mutlu Eden Yöneticiler - Ali Murat Alparslan

 78. Nasıl Bir Yönetim? , Dr. Veysi Erken 

 79. Negatif Örgütsel Davranış - Hakan Vahit Erkutlu

 80. NLP Kişisel Liderlik - Turgay Biçer

 81. Organizasyonlarda Psikososyolojik Yönetim ve Uygulamaları, Doç.Dr. Aydın Usta 

 82. Otoriteryen Kişilik ve Uyma: Sanford-Milgram-Şerif-Asch - Veysel Batmaz

 83. Öğrenen Örgütler ve Etkili Olduğu Örgütsel Kavramlar - Seray Toksöz

 84. Örgüt - Kuramları ve Tasarımını Anlamak - Richard L. Daft

 85. Örgüt DNA’sı - Ali Bancar

 86. Örgüt Geliştirme - Donald L. Anderson

 87. Örgüt Kuramı, Örgüt Tasarımı ve Örgütsel Değişim - Gareth R. Jones

 88. Örgüt Kuramları - A. Selami Sargut

 89. Örgüt Kuramları - H. Cenk Sözen, H. Nejat Basım

 90. Örgüt Kültürü - Binali Doğan

 91. Örgüt Kültürü - Hasan Tutar

 92. Örgüt Kültürü - Z. Beril Akıncı Vural

 93. Örgüt Kültürü Örgütsel Tanı ve Değişim - Robert E. Quinn

 94. Örgüt Kültürü Örgütsel Tanı ve Değişim: Rekabetçi Değerler Modeli - Robert E. Quinn, Kim S. Cameron

 95. Örgüt Kültürü ve İş Tatmini - M. Sezai Türk

 96. Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık - Ebru Şengül Doğan

 97. Örgüt Kültürünü Değiştirmek - Ali Rıza Terzi

 98. Örgüt Psikolojisi - Aykut Bedük

 99. Örgüt Sırlarının Çözümünde Örgüt Kültürü - İsmail Bakan

 100. Örgüt ve Bürokrasi Modern Teorilerin Analizi - N.P. Mouzelis

 101. Örgüt ve İnsan - Azize Ergeneli

 102. Örgüt ve Yönetim Sosyolojisi - Hasan Tutar

 103. Örgüt ve Yönetimde İnisiyatif Alma - Uğur Akın

 104. Örgüt Yönetimi: Bir Derleme - İdil Tamer

 105. Örgüt Yönetiminde Duygular - Ahmet Erkasap, Beliz Ülgen,  

 106. Örgüt Zekası ve Yönetimi: Kavramlar - Modeller – Uygulama - Belgin Aydıntan

 107. Örgütlerde Çatışma ve Yabancılaşma Yönetimi - Özcan Yeniçeri

 108. Örgütlerde Kanser Yapıcı İki Başat Faktör: Mobbing ve Örgütsel Sinizm - Elbeyi Pelit

 109. Örgütsel Adalet - Gönül Budak

 110. Örgütsel Adaletin Peşinde - Kolektif

 111. Örgütsel Bağlılık - Örgütsel Stratejilerin Temeli - İsmail Bakan

 112. Örgütsel Bağlılık - Refik Balay

 113. Örgütsel Bağlılık ve İşe Bağlılık - Akyay Uygur

 114. Örgütsel Çiftyönlülük - Ayşegül Özbebek Tunç

 115. Örgütsel Davranışta ve İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarında Örgütsel Vatandaşlık Davranışı - Ferda Alper Ay

 116. Örgütsel Değişmenin Yönetimi - Özcan Yeniçeri

 117. Örgütsel Demokrasi - Mehmet Ulutaş

 118. Örgütsel Demokrasi: Katılımcı Yönetim, Mehmet Ulutaş

 119. Örgütsel İklim - Abidin Dağlı

 120. Örgütsel İletişim - Diğdem Eskiyörük

 121. Örgütsel İletişim - İrfan Ertekin

 122. Örgütsel İletişim - Özlem Güllüoğlu

 123. Örgütsel İletişim Etkinliği - Ali Abbas Eyyüpoğlu

 124. Örgütsel İletişim Etkinliği: İletişimin Örgüt İçi İlişkilerin Etkinliği Açısından Önemi - Ali Abbas Eyyüpoğlu

 125. Örgütsel Öğrenme - Oya Aytemiz Seymen

 126. Örgütsel Öğrenme - Vivienne Collinson

 127. Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi - Nihal Kartaltepe Behram

 128. Örgütsel Psikoloji - Hasan Tutar

 129. Örgütsel Psikoloji: Endüstri ve Örgüt Psikolojisine Yeni Yaklaşımlar - Hasan Tutar

 130. Örgütsel Psikolojiye Giriş - Hakan Vahit Erkutlu

 131. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı - Fatma Nur İplik

 132. Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Adalet - Celaleddin Serinkan

 133. Örgütsel ve Bireysel Mükemmellik - Ülkü Uzunçarşılı

 134. Örgütsel Yaşamda Etkin Zaman Yönetimi - Abdullah Yılmaz

 135. Politik Psikoloji - Abdülkadir Çevik

 136. Postmodern Örgüt Yapıları: İşletmelere Modern Ötesi Bir Bakış - Mehmet Ulutaş

 137. Pozitif Psikoloji - Alan Carr

 138. Pozitif Yönetim: İşyerinde Keyifli Ortam Yaratmak, İdil Türkmenoğlu 

 139. Psikolojik Danışma ve Kişilik Kuramları - Gürsen Topses, Nergüz Bulut Serin

 140. Sabır Psikolojisi - Mebrure Doğan

 141. Shakespeare'in Yönetim ve Liderlik Sırları, John O. Whitney , Tina Packer

 142. Siyasal Pazarlama Sürecinde Liderlik - Sumru Kaleli

 143. Sosyal Psikoloji - David Myers

 144. Sosyal Psikoloji - Joanne R. Smith

 145. Stratejik Liderlik ve Örgütsel Uyumlanma - Ata Özdemirci

 146. Stratejik Yönetim ve Liderlik, Mustafa Özel 

 147. Stratejik Yönetim ve Senaryo Tekniği, Prof. Dr. Haluk Erkut vd.

 148. Stres ve Yönetim, Prof. Dr. Yücel Ertekin 

 149. Stres Yönetimi - Ersin Altıntaş

 150. Stres Yönetimi: Hayatınızın Sorumluluğunu Almak İçin Stresi Nasıl Yönetebilirsiniz? - Arthur Rowshan

 151. Stres Yönetimi: Sorumluluk Almak - Yardım İstemek - Daha Sağlıklı Olmak - Üretkenliği Arttırmak - Edward M. Hallowell

 152. Toplam Kalite Yönetimi - David L. Goetsch

 153. Tozlu Raflardan Günümüze Kutadgu Bilig: Siyaset ve Yönetim, Kollektif 

 154. Türk Devlet Geleneğinde Bürokrasi - Mehmet Akif Terzi

 155. Türkiye'de Yönetim Becerileri ve Liderlik - Kamil Sönmez

 156. Türkiye'de Yönetim Düşüncesinin Erken Dönemleri: Sümerbank (1930-1945),  Jasnet Aytemur 

 157. Vizyoner Liderlik Işığında Örgütsel Bağlılık - Arzu Karaca Çakınberk

 158. Yaratıcı ve Yenilikçi Yönetim, Bilgin Köksal 

 159. Yaratıcı Yönetim, Dr. Hasan Günaydın 

 160. Yeni Sınıf - Milovan Djilas

 161. Yenilik (İnovasyon) Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü: Kültürel, Yönetimsel ve Makro Yaklaşım - Cevahir Uzkurt

 162. Yenilikçi Yönetim, Yaratıcı Birey, Prof. Dr. Gönül Budak 

 163. Yönetemeyenler: Zorba Yönetim, İbrahim Yalçın 

 164. Yönetim Bahçesi, Şeyh Sadi Şirazi 

 165. Yönetim Başarısı ve Kişilik - Metin Saltürk

 166. Yönetim Becerileri, Dr. F. Şebnem Arıkboğa 

 167. Yönetim Felsefesi - Christopher Hodgkinson

 168. Yönetim Felsefesi - Uğur Keskin

 169. Yönetim Felsefesi: Örgütsel Yaşamda Değerler ve Motivasyon - Christopher Hodgkinson

 170. Yönetim Katı, Seçil Sökmen 

 171. Yönetim Kurulundan Sörf Tahtasına, Cihangir Koşu 

 172. Yönetim Odasında Savaş, Al Ries , Laura Ries

 173. Yönetim Psikolojisi Açısından İşyerinde Psikoşiddet Mobbing, Yrd. Doç. Dr. Erkan Yaman

 174. Yönetim Sanatı / Başarılı Yönetim ve Yöneticilik, Nihat Aytürk

 175. Yönetim Sorunlarına Etkili Çözümler, Fred E. Jandt 

 176. Yönetim ve Mizah: Örgütler ve Bürokrasiye Mizahi Bakışlar, H. Bahadır Akın 

 177. Yönetim ve Motivasyon, Tayfun Aysal , Oğuzhan Dogani

 178. Yönetim ve Örgüt Açısından Kayırmacılık - Kolektif

 179. Yönetim: Örgüt ve Yönetim Kuramları, Prof. Dr. Nail Öztaş

 180. Yönetimde Birey ve Örgüt Odaklı Davranışlar - Kolektif

 181. Yönetime Katılma - Özlem Işığıçok

 182. Yönetim'in İzleri : Yönetim Düşüncesinin Evrimi, Prof. Dr. Haluk Erkut 

 183. Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik - İnayet Pehlivan Aydın

 184. Yönetsel Yetkinlikler ve Etkin Yönetim, Yrd. Doç. Dr. Mahmut Demirkan 

 185. Zaman ve Stres Yönetimi - Feyzullah Budak

 186. Zirveye Götüren Yol: Yönetim, Prof. Dr. Nurullah Genç 

bottom of page